Quy trình làm việc trong 3 ngày

Ngày 1: lên ý tưởng và hoàn thành luôn design trong ngày giao cho lập trình.
Ngày 2: tìm kiếm và biên tập âm thanh, hiệu ứng trong game
Ngày 3: Trao đổi điều chỉnh các chỉ số trong game lần cuối
Ngày 4: Test game và design hình ảnh nội dung up lên store.